ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტები

„უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის შემუშავებისგანახლებისა და დამტკიცებისდარგობრივი საბჭოებისდარგობრივი სამუშაო ჯგუფების შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 11 ივნისის 476/ი ბრძანება

 

N476ი ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N652620 30.06.2021 (ცვლილება 476ი ბრძანებაში)

 

N252060 18.03.2021 (ცვლილება 476ი ბრძანებაში)

 

N1219788 22.12.2020 (ცვლილება N476ი ბრძანებაში)

 

N672320 07.08.2020 (ცვლილება N476ი ბრძანებაში)

 

N356474 30.04.2020 (ცვლილება 476ი ბრძანებაში)

 

N476ი ბრძანება (პირველადი სახე)

 

„პროფესიული დარგობრივი საბჭოების შექმნისა და საქმიანობის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 06 აგვისტოს 680/ი ბრძანება

 

N680ი ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N1212278 18.12.2020 (ცვლილება N680ი ბრძანებაში)

 

N680ი ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების, ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების  წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2016 წლის 04 აგვისტოს №733 ბრძანება;

 

N733 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N627389 24.06.2021 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N447868 14.05.2021 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N53626 02.02.2021 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N971853 09.10.2020 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N691934 14.08.2020 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N210150 18.02.2020 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N840ი 17.09.2019 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N652ი 26.07.2019 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N340ი 04.05.2018 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N836 29.12.2017 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N512 16.08.2017 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N359 05.06.2017 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N233 03.04.2017 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N199 20.03.2017 (ცვლილება N1095 ბრძანებაში)

 

N1095 02.11.2016 (ცვლილება N733 ბრძანებაში)

 

N733 ბრძანება (პირველადი სახე) 

 

 

 

„პროფესიული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 30 ივლისის №661/ი ბრძანება

 

N661ი ბრძანება

 

„პროფესული საჯარო მოხელის პროფესიული განვითარების პროგრამის აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შერსახებ" სსიპ -  განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 29 მარტის №227/ი ბრძანება

 

N227ი ბრძანება (კოსოლიდირებული)

 

N659ი 30.07.2019 (ცვლილება N227ი ბრძანებაში)

 

N227ი ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების  ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 25 სექტემბრის №885/ი ბრძანება 

 

N885ი ბრძანება

 

„პროფესიული მომზადების პროგრამებისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ" სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2019 წლის 15 მაისის №372/ი ბრძანება (ძალადაკარგულია)

 

N1072228 11.10.2021 (N372ი ბრძანების ძალადაკარგულად გამოცხადება)

 

N372ი ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N898ი 27.09.2019 (ცვლილება N372ი ბრძანებაში)

 

N372ი ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციისა და პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2020 წლის 25 მაისის №408413 ბრძანება

 

N408413 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N680299 06.07.2021 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)


 

N1094370 13.11.2020 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)

 

N644897 29.07.2020 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)

 

N524979 26.06.2020 (ცვლილება N408413 ბრძანებაში)

 

N408413 ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის და საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის ექსპერტთა კორპუსის წევრების საქმიანობის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 06 მარტის №169 ბრძანება

 

N169 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N398712 21.05.2020 (ცვლილება N169 ბრძანებაში) 

 

N260699 28.02.2020 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N974ი 18.10.2019 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N857ი 19.09.2019 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N276 16.04.2018 (ცვლილება N169 ბრძანებაში)

 

N169  ბრძანება (პირველადი სახე)

 

 

„ავტორიზაციისა და აკრედიტაციის ექსპერტთა შერჩევის, საქმიანობისა და ექსპერტთა კორპუსის წევრობის შეწყვეტის წესის დამტკიცების შესახებ“ სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 06 მარტის №170 ბრძანება

 

N170 ბრძანება (კონსოლიდირებული)

 

N1072263 11.10.2021 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N769658 04.08.2021 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N280385 24.03.2021 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N1096590 16.11.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში) 

 

N604586 15.07.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N418616 29.05.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში) 

 

N408395 25.05.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N338936 14.04.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N333034 08.04.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N252413 27.02.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N126918 04.02.2020 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)
 

N858ი 19.09.2019 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N567ი 04.07.2019 ((ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N399ი 21.05.2018 (ცვლილება N170 ბრძანებაში)

 

N170 ბრძანება (პირველადი სახე)