ინფორმაცია იმ მოსაკრებლების, ტარიფებისა და საფასურების შესახებ, რომლებიც დადგენილია ან/და რომელთა გადახდევინებაც ხდება ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
1
საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საფასური 7 ნოემბერი 2019 16:36:21
2
ზოგადსაგანმანათლებლო ან უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვება 1 დეკემბერი 2020 11:46:5
3
საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საფასური 1 დეკემბერი 2020 11:53:21
4
საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებისა და ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული პირების მიერ მიღებული უმაღლესი განათლების სახელმწიფო აღიარების საფასურები 1 დეკემბერი 2020 12:31:43
5
ბრძანება N837ი-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე 15 დეკემბერი 2020 11:16:32