ნორმატიული აქტები, რომლებიც უშუალოდ არის დაკავშირებული ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობასთან

ფაილის დასახელება განახლების თარიღი
1
"დოკუმენტის ლეგალიზაციის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს პრეზიდენტის N406 ბრძანებულება 30 ივნისი 2020 9:24:25
2
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №154/ნ 2011 წლის 15 სექტემბერი 23 იანვარი 2018 11:38:53
3
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2014 წლის 15 აპრილი №50/ნ ბრძანება 23 იანვარი 2018 11:31:0
4
"საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2011 წლის 22 ივლისის ბრძანება N127/ნ 28 მაისი 2020 17:16:13
5
„საქართველოს სამოციქულო ავტოკეფალური მართლმადიდებელი ეკლესიის საგანმანათლებლო დაწესებულებების მიერ 2005 წლიდან 2015 წლის 1 იანვრამდე გაცემული/გასაცემი განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ" საქართველოს განათლებისა და 6 მარტი 2017 16:40:7
6
უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება N3 17 სექტემბერი 2020 14:39:46
7
აკრედიტაციის სტანდარტები 17 სექტემბერი 2020 14:40:11
8
„საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის №98/ნ ბრძანება. 9 ნოემბერი 2020 21:58:4
9
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №99/ნ, 2010 წლის 1 ოქტომბერი ქ. თბილისი (საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 21:44:20
10
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №127/ნ 2011 წლის 22 ივლისი (საგანმანათლებლო დაწესებულებების რეესტრის წარმოების წესის დამტკიცების შესახებ) 9 ნოემბერი 2020 21:59:3
11
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №152/ნ 2013 წლის 27 სექტემბერი "პროფესიული ტესტირების ჩატარების დებულების დამტკიცების თაობაზე" 9 ნოემბერი 2020 21:59:47
12
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება №227 2009 წლის 22 აპრილი სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულებისა და სახელმწიფო სასწავლო სამაგისტრო გრანტის განაწილების წესის დამტკიცების შესახებ 9 ნოემბერი 2020 22:0:28
13
„დოკუმენტის აპოსტილითდამოწმების წესის დამტკიცების შესახებ“საქართველოს პრეზიდენტის 2009 წლის 14 ივლისის №404 ბრძანებულება. 9 ნოემბერი 2020 22:1:2
14
დიპლომის და მისი დანართის ფორმის დამტკიცების შესახებ მინისტრის ბრძანება N99ნ 25 ნოემბერი 2020 21:59:41
15
საქართველოს მთავრობის N131 დადგენილება 25 ნოემბერი 2020 22:0:5
16
საქართველოს მთავრობის N459 დადგენილება 25 ნოემბერი 2020 22:0:29
17
მთავრობის დადგენილება - უფლების მოპოვების წესი და პირობები 1 დეკემბერი 2020 11:43:45
18
ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების წესის დამტკიცების შესახებ ბრძანება N1067 1 დეკემბერი 2020 15:13:11
19
უმაღლესი განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის – დიპლომის ფორმის შესახებ ბრძანებაN126ნ 1 დეკემბერი 2020 15:21:8
20
საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანება N126/ნ 1 დეკემბერი 2020 15:25:51
21
საქართველოს მთავრობის N130 დადგენილება 3 დეკემბერი 2020 11:28:52
22
99ნ ბრძანება - პროფ. დიპლომზე და პროფ. სერტიფიკატებზე 15 თებერვალი 2021 16:5:0
23
149 ბრძანება - დიპლომის დანართის ფორმაზე 15 თებერვალი 2021 16:5:0
24
149-ე ბრძანების დანართი 15 თებერვალი 2021 16:5:38
25
N3 ბრძანება - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი 15 თებერვალი 2021 16:5:38
26
N19ნ ბრძანება - ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩატარების დებულება და სახელმწიფო სასწავლო გრანტის განაწილების წესი 15 თებერვალი 2021 16:5:38
27
149-ე ბრძანების დანართი 15 თებერვალი 2021 16:5:51
28
N3 ბრძანება - უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების კრედიტებით გაანგარიშების წესი 15 თებერვალი 2021 16:5:51
29
N19ნ ბრძანება - ერთიანი ეროვ. გამოცდების ჩატარების დებულება და სახ. სასწავლო გრანტის განაწილების წესი 15 თებერვალი 2021 16:8:42
30
N59ნ ბრძანება - მომზადება-გადამზადების პროგრამის შემუშავებისა და დამტკიცების წესი 16 თებერვალი 2021 12:11:56
31
N59ნ ბრძანების დანართი 16 თებერვალი 2021 12:12:37
32
N65ნ ბრძანება -აკრედიტაციის დებულება და საფასური 16 თებერვალი 2021 12:12:37
33
N67ნ ბრძანება 16 თებერვალი 2021 12:12:37
34
N69ნ ბრძანება - ეროვნული კვალიფიკ. ჩარჩო და სწავლის სფეროების კლასიფიკ. დამტკ. შესახებ 16 თებერვალი 2021 12:13:38
35
N69ნ ბრძანების დანართი N2 - სწავლის სფეროების კლასიფიკატორი (1) 16 თებერვალი 2021 12:13:38
36
N71ნ ბრძანება - მომზადება-გადამზადების პროგრამაზე ჩარიცხვის წესი და პირობები 16 თებერვალი 2021 12:14:9
37
N93ნ-N170 ერთობლივი ბრძანება აპოსტილი-ლეგალიზაციაზე 16 თებერვალი 2021 12:14:9
38
N99ნ ბრძანება - ავტორიზაციის დებულება და საფასური 16 თებერვალი 2021 12:14:9
39
N103 ბრძანება 16 თებერვალი 2021 12:14:49
40
N120ნ ბრძანება - პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების სისტემის დამტკიცების თაობაზე 16 თებერვალი 2021 12:14:49
41
N131 დადგენილება - მომზადება-გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვებაზე 16 თებერვალი 2021 12:14:49
42
N142ნ ბრძანება - მასწავლებლის მომზადების სერტიფიკატზე 16 თებერვალი 2021 12:14:49
43
N170ნ ბრძანების დანართი N1 - კომუნიკაცია ქართულ ენაზე 16 თებერვალი 2021 12:16:0
44
N170ნ ბრძანების დანართი N2 - მათემატიკური წიგნიერება 16 თებერვალი 2021 12:16:0
45
N170ნ ბრძანების დანართი N3 - მოქალაქეობა 16 თებერვალი 2021 12:16:0
46
N170ნ ბრძანების დანართი N4 - მეწარმეობა 16 თებერვალი 2021 12:16:0
47
N170ნ ბრძანების დანართი N5 - მეცნიერება და ტექნოლოგიები 16 თებერვალი 2021 12:16:0
48
N188ნ ბრძანება - არაფორმალური განათლების ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების აღიარების წესი 16 თებერვალი 2021 12:16:49
49
N206ნ ბრძანების დანართი 16 თებერვალი 2021 13:34:18
50
N206ნ ბრძანების დანართი 16 თებერვალი 2021 13:34:18
51
N227 ბრძანება - სამაგისტრო გამოცდების ჩატარების დებულება და სამაგისტროს გრანტის განაწილების წესი 16 თებერვალი 2021 13:34:18
52
N206ნ ბრძანების დანართი 16 თებერვალი 2021 13:34:48
53
N244 დადგენილების დანართი N3 16 თებერვალი 2021 13:36:14
54
N244 დადგენილება - პროფესიული განათლების დაფინანსების წესი 16 თებერვალი 2021 13:36:40
55
N459 მთავრობის დადგენილება 16 თებერვალი 2021 13:36:55
56
განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი 16 თებერვალი 2021 13:37:8
57
ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 16 თებერვალი 2021 13:37:23
58
მთავრობის 404 დადგენილება ლეგალიზაციაზე 16 თებერვალი 2021 13:37:35
59
მთავრობის 404 დადგენილება ლეგალიზაციაზე 16 თებერვალი 2021 13:37:49
60
მთავრობის 405 დადგენილება აპოსტილზე 16 თებერვალი 2021 13:38:1
61
პრეზიდენტის 404 ბრძანებულება აპოსტილზე 16 თებერვალი 2021 13:38:17
62
პრეზიდენტის 406 ბრძნებულება ლეგალიზაციაზე 16 თებერვალი 2021 13:38:29
63
პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 16 თებერვალი 2021 13:38:55
64
უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 16 თებერვალი 2021 13:39:14
65
ბრძანება N3 კრედიტებით გაანგარიშების წესი 2 მარტი 2021 15:4:16
66
ბრძანება N19ნ გრანტის განაწილების წესის შესახებ 2 მარტი 2021 15:4:31
67
ბრძანება N99ნ პროფ. განათლ. დამადასტ. სახ. დოკუმენტის და მისი დანართის ფორმ. დამტკ. შესახებ 2 მარტი 2021 15:4:31
68
ბრძანება N103ნ 2 მარტი 2021 15:4:45
69
ბრძანება N126ნ დიპლომის ფორმის დამტკიცების შესახებ 2 მარტი 2021 15:4:45
70
ბრძანება N142ნ მასწავლებლის მომზადების სერტ. გაცემის წესის შესახებ 2 მარტი 2021 15:4:58
71
სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დებულება 2 მარტი 2021 15:4:58
72
65ნ 3 ივნისი 2021 10:54:0
73
98ნ 3 ივნისი 2021 10:54:20
74
99ნ 3 ივნისი 2021 10:54:34
75
224ნ 3 ივნისი 2021 10:54:50
76
განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ 3 ივნისი 2021 10:54:50
77
პროფესიული განათლების შესახებ კანონი 3 ივნისი 2021 10:55:7
78
საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შესახებ 3 ივნისი 2021 10:56:57
79
99ნ პროფესიული განათლების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის და მისი დანართის ფორმების დამტკიცების შესახებ 3 ივნისი 2021 10:59:2
80
69ნ 3 ივნისი 2021 11:3:47
81
10ნ 3 ივნისი 2021 11:4:3
82
1067 3 ივნისი 2021 11:4:19
83
126ნ 3 ივნისი 2021 11:4:33
84
პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 3 ივნისი 2021 11:9:19
85
ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 3 ივნისი 2021 11:10:45
86
154ნ 14 ივლისი 2021 11:32:48
87
განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ საქართველოს კანონი 14 აპრილი 2022 21:26:56
88
ზოგადი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 14 აპრილი 2022 21:26:56
89
პროფესიული განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 14 აპრილი 2022 21:26:56
90
უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 14 აპრილი 2022 21:26:56
91
საჯარო სამსახურის შესახებ საქართველოს კანონი 24 მაისი 2022 22:44:39
92
უმაღლესი განათლების შესახებ საქართველოს კანონი 3 ივნისი 2022 8:56:35