ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა

5 აგვისტო 2022


 მიმდინარე წლის 4 აგვისტოს, ცენტრის კვალიფიკაციების განვითარების სამსახურის ორგანიზებით,  ელექტრონული პლატფორმა Zoom-ის გამოყენებით გაიმართა ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა. საბჭომ ხმათა აბსოლუტური უმრავლესობით, სხდომაზე გასცა დადებითი რკომენდაცია ლექსიკოგრაფიის უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლისა და აგრეთვე ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი მახასიათებლის განახლებული დოკუმენტის ცენტრის დირექტორისთვის დასამტკიცებლად წარდგენასთან დაკავშირებით.
 
 

ენის დაუფლების უმაღლესი განათლების დარგობრივი საბჭოს სხდომა