პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარების ზოგადი მოდულის ცვლილების შესახებ!

29 ოქტომბერი 2021

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  მიმდინარე წლის 29 ოქტომბრის N1159563  ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება  სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის 2015 წლის 28 ივლისის N536 ბრძანებაში და ბრძანების დანართით დამტკიცებული ზოგადი მოდული "პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები" ჩამოყალიბდა წარმოდგენილი დანართის სახით.

 

 

დანართი - პიროვნული და ინტერპერსონალური უნარები

 

დანართი - ბრძანება N1159563   29.10.2021