საბაჟო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების შესახებ!

29 ოქტომბერი 2021

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  მიმდინარე წლის 29 ოქტომბრის N1159445  ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის N656 ბრძანებაში და ბრძანების დანართით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - „საბაჟო საქმე“ ჩამოყალიბდა წარმოდგენილი დანართის სახით.

 

 

დანართი - საბაჟო საქმე

 

დანართი - ბრძანება  N1159445    29.10.2021