სარკინიგზო ძრავიანი ტრანსპორტის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის ცვლილების შესახებ!

29 ოქტომბერი 2021

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  მიმდინარე წლის 29 ოქტომბრის N1159443  ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება „პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების ჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ“ ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 12 ივნისის N495/ი ბრძანებაში და ბრძანების დანართით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი - „სარკინიგზო ძრავიანი ტრანსპორტი“ ჩამოყალიბდა წარმოდგენილი დანართის სახით.

 

 

დანართი - სარკინიგზო ძრავიანი ტრანსპორტი

 

დანართი - ბრძანება  N1159443  29.10.2021