სოფლის მეურნეობის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ტექნიკური ცვლილების შესახებ!

22 ოქტომბერი 2021

სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  მიმდინარე წლის 20  ოქტომბრის N1116705 ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ ცენტრის დირექტორის 2018 წლის 11 ივნისის №628/ი ბრძანებაში და ბრძანების დანართით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო   დოკუმენტი - სოფლის მეურნეობა ჩამოყალიბდა წარმოდგენილი დანართის სახით