უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 15 ოქტომბერი 2021

2021 წლის 22 ოქტომბერი, 15:00 საათი

 

 

დღის წესრიგი:

 

 

  1. აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის  ,,მათემატიკის“  სამაგისტრო  საგანმანათლებლო  პროგრამის  აკრედიტაციის საკითხი.

 

  1. სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,ფარმაციის" საბაკალავრო პროგრამაზე საბჭოს რეკომენდაციების შესრულების შესახებ წარმოდგენილი ანგარიშის საკითხი.

  1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სოციალური მუშაობის" საბაკალავრო, საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის საკითხი („ეროვნულ კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის დადგენა).    

  1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სოციალური მუშაობის"  სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის საკითხი („ეროვნულ კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის დადგენა).   

  1. სსიპ - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ,,სოციალური მუშაობის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამაზე განხორციელებული არაგეგმიური მონიტორინგის საკითხი („ეროვნულ კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის დადგენა). 

 

https://us02web.zoom.us/j/3306294708