ინფორმაციის ტექნოლოგიის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ტექნიკური ცვლილების შესახებ!

15 ოქტომბერი 2021

განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის დირექტორის  მიმდინარე წლის 13  სექტემბრის N1086974 ბრძანებით შეტანილ იქნა ცვლილება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებისჩარჩო დოკუმენტების დამტკიცების შესახებ ცენტრის დირექტორის 2017 წლის 13 ოქტომბრის №656 ბრძანებაში და ბრძანების დანართით დამტკიცებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო  დოკუმენტი - ინფორმაციის ტექნოლოგია ჩამოყალიბდა წარმოდგენილი დანართის სახით