უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 20 აგვისტო 2021

2021 წლის 27 აგვისტო, 15:00 საათი 

  

დღის წესრიგი: 

 

  1. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის  "ტურიზმისსაბაკალავრო საგანმანათლებლო  პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
  2. შპს ქუთაისის უნივერსიტეტის  "საბუღალტრო აღრიცხვისა და აუდიტისსამაგისტრო  საგანმანათლებლო  პროგრამაზე განხორციელებული მონიტორინგის შედეგების განხილვა.
  3. შპს შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის "განათლების ადმინისტრირებისსამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე წარმოდგენილი რეკომენდაციების შესრულების თაობაზე ანგარიშის განხილვა. 
  4. შპს ქართულ-ამერიკული უნივერსიტეტის „დიპლომირებული მედიკოსის“ ერთსაფეხურიანი საგანმანათლებლო პროგრამის („ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოსთან“ და „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორთან“ შესაბამისობის დადგენის მიზნით განხორციელებული არაგეგმიურიმონიტორინგის საკითხის განხილვა. 

 

 
 

ახალი კორონავირუსის ინფექციის (COVID-19) შესაძლო გავრცელების პრევენციისა და უსაფრთხოებისათვის საბჭოს სხდომა ჩატარდება ონლაინ რეჟიმში. სხდომის დაწყებამდე ვებ-გვერდზე გამოქვეყნდება ბმული, საიდანაც ყველა დაინტერესებული პირი შეძლებს საბჭოს ონლაინ ჩაერთოს საბჭოს სხდომას.

 


შენიშვნასაკითხების განხილვა მიმდინარეობს თანმიმდევრობით. შესაბამისად, მხარეების გამოცხადება მიზანშეწონილია რიგითობის გათვალისწინებით. "

 

https://us02web.zoom.us/j/3306294708