უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის საბჭოს სხდომა

განცხადების ატვირთვის თარიღი: 1 ივლისი 2021

2021 წლის 09 ივლისი, 15:00 საათი

 

დღის წესრიგი:

 

 

  1. შპს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ხელოვნური ინტელექტის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის კრედიტაციის საკითხის განხილვა; 

  2. შპს საქართველოს დავით აღმაშენებლის სახელობის უნივერსიტეტის "სამართლის" სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამის აკრედიტაციი საკითხის განხილვა;

  3. სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "დიპლომატიისა და საერთაშორისო პოლიტიკის" სამაგისტრო პროგრამის აკრედიტაციის საკითხის განხილვა;

  4. სსიპ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის "სამართლის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამის მონიტორინგი საკითხის განხილვა;

  5. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "მათემატიკის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოსთან შესაბამისობის საკითხის განხილვა;

  6. სსიპ საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის "ბიოსამედიცინო ინჟინერიის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამის ეროვნული კვალიფიკაციის ჩარჩოსთან შესაბამისობის საკითხის განხილვა;

 

https://us02web.zoom.us/j/3306294708