საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირის მიერ მიღებული განათლების აღიარება

ცენტრი ახდენს საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირების მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებას, რაც გულისხმობს ამ პირების მიერ განათლების მიღების ფაქტის დადგენას და უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაციის საქართველოში არსებულ კვალიფიკაციებთან თავსებადობის დადგენას. (გამოიყენება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირს არ შეუძლია, ცენტრში წარმოადგინოს მის მიერ უცხოეთში განათლების მიღების დამადასტურებელი დოკუმენტი. )

 

წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 

1. განცხადება;

2. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

3. სხვა პირის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში, უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მინდობილობა);

4. საერთაშორისო დაცვის სტატუსის ქონის დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

5. საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირის მიერ მიღებული განათლების დამადასტურებელი მის ხელთ არსებული ყველა დოკუმენტი და/ან განმცხადებლის მიერ მიეთითოს ამ დოკუმენტებთან დაკავშირებულ ინფორმაციაზე.

 

 6. შესაბამისი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. საერთაშორისო დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული საერთაშორისო დაცვის სტატუსის მქონე პირის მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებისათვის – 70 ლარი. ამასთან, ის საგანმანათლებლო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს პროცედურით გათვალისწინებული გამოცდის შეფასებას, უფლებამოსილია დამატებით განსაზღვროს საფასური, შესაფასებელი კვალიფიკაციის/სწავლის შედეგების თავისებურებების გათვალისწინებით. (ელექტრონული გადახდა )

7. საფოსტო მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში მომსახურების საფასურს ემატება 5 ლარი.

 

ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები:

 

მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა

მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში

ბანკის კოდი - TRESGE22

მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)

 

ნებისმიერი უცხოენოვანი დოკუმენტი საჭიროებს ქართულ ენაზე თარგმანის სანოტარო წესით დამოწმებას!