სასარგებლო რესურსები დამსაქმებელთათვის

  1. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის სტანდარტები - https://www.youtube.com/watch?v=2Cg5B599bJk https://eqe.ge/res/docs/N3_7.02.2018.pdf
  2. უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციის სტანდარტები - https://www.youtube.com/watch?v=tKY9TTUZelY ; https://eqe.ge/geo/static/549
  3. უმაღლესი განათლების კონტექსტი საქართველოში - https://www.youtube.com/watch?v=dGGScK0C2BQ 
  4. ექსპერტთა ეთიკის კოდექსი - https://www.youtube.com/watch?v=gVpaTNJdmxM 
  5. ინფორმაცია საქართველიში მოქმედი უმაღლესი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის მექანიზმების შესახებ: https://eqe.ge/geo/parent/581 
  6. STANDARDS AND GUIDELINES FOR QUALITY ASSURANCE IN THE EUROPEAN HIGHER EDUCATION AREA: https://enqa.eu/index.php/home/esg/ 
  7. ექსპრეტთა დასკვნები და საბჭოების გადაწყვეტილებები: https://eqe.ge/geo/decisions 
  8. საგანმანათლებლო პროგრამების დარგობრივი მახასიათებელი - დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს კონკრეტული მიმართულების ან დარგის/სპეციალობის საგანმანათლებლო პროგრამების სწავლის შედეგებს შესაბამისი განათლების საფეხურების გათვალისწინებით - https://eqe.ge/geo/parent/73
  9. ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩო - ითვალისწინებს ევროპული კვალიფიკაციების ჩარჩოსა (EQF LLL) და ევროპის უმაღლესი განათლების სივრცის კვალიფიკაციების ჩარჩოს (QF-EHEA) მოთხოვნებს. დოკუმენტი აერთიანებს საქართველოში არსებულ ყველა კვალიფიკაციას, ასახავს ზოგადი, პროფესიული და უმაღლესი განათლების სხვადასხვა საფეხურის სწავლის შედეგებს. ეროვნული საკვალიფიკაციო ჩარჩო აყალიბებს, თუ რა ცოდნა, უნარი და პასუხისმგებლობა უნდა ჰქონდეს პირს შესაბამისი საფეხურის გავლის დამადასტურებელი დოკუმენტის მისაღებად - https://eqe.ge/geo/parent/787