უფლების მოპოვება

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N21505

 

სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისთვის“ „სამგანზომილებიანი გრაფიკა 3Ds Max" პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N21737

 

სსიპ კოლეჯი „ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიისთვის“ „ალგორითმები, სტრუქტურული, ობიექტზე ორიენტირებული და ენტერპრაიზ დაპროგრამება Java-ზე“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N21739

 

ა(ა)იპ კულტურის ინსტიტუტისთვის „ქართული ხალხური ცეკვის ქორეოგრაფ-რეპეტიტორი” პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N21740

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1392734

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ფიტნესის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N1392919

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „კრივის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1392920

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „სპორტული მასაჟისტი“ (ქ. თბილისი) პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1392921

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „სპორტული აკრობატიკის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1392923

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „სპორტული მასაჟისტი“ (ქ. ქუთაისი) პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1392918

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „საფეხმავლო გამყოლი“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N1392924

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ფეხბურთის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ხარვეზის გამოსასწორებ ლად ვადის განსაზღვრის შესახებ N1392926

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ცურვის ინსტრუქტორი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ხარვეზის გამოსასწორებლად ვადის განსაზღვრის შესახებ N1392928

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ძ იუდოს ინსტრუქტორი“ (ქ. თბილისი) პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1392929

 

სსიპ კოლეჯი საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო კოლეჯისთვის „ძიუდოს ინსტრუქტორი“ (ქ. ქუთაისი) პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1392930

 

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1369761

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1272470

 

სსიპ კოლეჯი „იბერიისთვის“ „მცენარეთა ინტეგრირებული დაცვა“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1272755

 

ა(ა)იპ პროფესიული სწავლების და ტრენინგების ცენტრისთვის „ვეტერინარი ტექნიკოსი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1272754

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1080886

 

სსიპ - საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი საზოგადოებრივი უსაფრთხოების მართვის ცენტრი „112“-ის „საკონტაქტო ცენტრის დისტანციური მომსახურების სპეციალისტი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტისა და საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“ის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის 24 დეკემბრის №8 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N1083759

 

შპს მარნეულის სამედიცინო კოლეჯისთვის„შინმოვლის სპეციალისტი“პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1083760

 

სსიპ - კოლეჯი „მოდუსისთვის“ მარნეულის მუნიციპალიტეტში „ქართულენოვანი ტურისტული მეგზური“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1083757

 

შპს სიოსთვის „შინმოვლის სპეციალისტი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1083761

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N926932

 

სსიპ კოლეჯი „აისისთვის“ „რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N927852

 

სსიპ კოლეჯი „ოპიზარისთვის“ „რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)“ პროფესიუ ლი მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N927853

 

სსიპ კოლეჯი „ოპიზარისთვის“ „რეგიონული ტურის მეგზური“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N927855

 

სსიპ - შოთა მესხიას ზუგდიდის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტისთვის „რეგიონული ტურის მეგზური (ქართულენოვანი)“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N927857

 

ა(ა)იპ კოლეჯი განთიადისთვის „რეგიონული ტურის მეგზური“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N927858

 

სსიპ კასპის კოლეჯისთვის „სურსათის უვნებლობის სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფა საწარმოში“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N927859

 

 

შპს MAGNIUM+ -ში „VRF & VRV სისტემების მომსახურება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ N927862

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N806287

 

ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯისთვის „ტიხრული მინანქრის ნაკეთობების დამზადება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N806662

 

ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯისთვის „ქალის ტანსაცმლის კერვა, შეკეთება, გადაკეთება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N806664

 

შპს „ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგისთვის“ „მარკეტინგისა და გაყიდვების სპეციალისტის - მარკეტერი “პროფესიული გადამზადების პროგრამაზე მსმენელთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ N806665

 

სსიპ - სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის „ლაბორატორიის სამედიცინო ტექნიკური ასისტენტი“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N806668

 

ა(ა)იპ აგროსერვისისთვის „პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების სპეციალიზებული სარეალიზაციო ობიექტის კონსულტანტი“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N806669

 

 

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N799705

 

სსიპ კასპის კოლეჯისთვის „რეგიონალური ტურისტული მეგზური“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებნ N799908

 

ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯისთვის „ქართულენოვანი რელიგიური ტურის გიდი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N799909

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N786078

 

ა(ა)იპ ახალი პროფესიული კოლეჯისთვის „საქმისმწარმოებელი“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N787105

 

სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის „ამფეთქებლის“ პროფესიული მომზადების პროგრამაზე მსმენელთა ადგილების ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ N787109

 

ა(ა)იპ განათლების, განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის „ფინანსური ანგარიშგების მომზადება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N787358

 

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N751140

 

სსიპ კასპის კოლეჯისთვის „ზოგადი ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოების შესრულება“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N751963 

 

შპს ესთეტიკური და თერაპიული კოსმეტოლოგიის ცენტრ ლეპოტასთვის„ესთეტიკური კოსმეტოლოგია“პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N751964

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N691537

 

შპს საქართველოს ბიზნესის აკადემია - SBA-სთვის „სახელმწიფო შესყიდვების ელექტრონულ სისტემაში (SPA) მუშაობა“პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N691632

 

შპს არსისთვის „ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N691633

 

 

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N689189

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N542093

 

ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ „კონსტრუქტ2“-სთვის „შენობა-ნაგებობისა და შენობა-ნაგებობის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკუთრებაში არსებული ინფრასტრუქტურის მოვლისა და მართვის სამუშაოების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N543390

 

სსიპ - კოლეჯი „იბერიაში“ „გრაფიკული საქმის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ფარგლებში განხორციელებულ მონიტორინგთან დაკავშირებით ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტისა და სსიპ - კოლეჯ „იბერიისთვის“ „გრაფიკული საქმის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 24 დეკემბრის №1227148 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ N543389

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N477794
 

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის „ტრაქტორის მართვა და ნიადაგის დამუშავების“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N478001
 

ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლისთვის „ტყის მცველის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N478004

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N366959

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N287434 

სსიპ - კოლეჯი „იბერიისთვის“ „დურგლის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N287958 

შპს MAGNIUM+-სთვის „VRF & VRV სისტემების მომსახურების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N287959 

შპს არსისთვის „ელექტრონულ საბუღალტრო პროგრამაში მუშაობის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N287962

,,ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ „დეკორატიული მცენარეების გამრავლების“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ’’ პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 5 აგვისტოს №666066 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ N287965 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოსსხდომის ოქმი N115467

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1240423

ა(ა)იპ კრაფტ დრინქს სქულ რირავოსთვის „ხელნაკეთი ალკოჰოლური სასმელების წარმოება“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1242360

შპს „ევროპის ბიზნეს სკოლა და კონსალტინგისთვის“ „მარკეტინგისა და გაყიდვების სპეციალისტი - მარკეტერის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1242356

ა(ა)იპ პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლისთვის „ჟოლოსა და უეკლო მაყვლის წარმოების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1242354
 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1227014 

სსიპ კოლეჯი „იბერიისთვის“ „გრაფიკული საქმის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1227148 
დანართი

შპს ჰოსპისი ფერისცვალებისთვის „პალიატიური და გერიატრიული პაციენტების ინდივიდუალური მოვლის სპეციალისტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N1227149


პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1206801

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1120725 
სსიპ კოლეჯი „ერქვანისთვის“ „მეღვინეობის საწარმოო დანადგარების ექსპლოატაცია და მართვა“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N1121457

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N1070864

ა(ა)იპ განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრისთვის „ბიზნესის ადმინისტრირება და ფინანსური მენეჯმენტის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N1071597


 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N980989

„შპს „ქართული ღვინის გილდიის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ“ პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 13 აპრილის №337145 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ N981823

შპს „ქართული ღვინის გილდიის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ“ პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2020 წლის 13 აპრილის №337125 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ N981826

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N791548

ა(ა)იპ პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლისთვის „ფუტკრის პროდუქტების მიღების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N792310

ა(ა)იპ პროფესიული მომზადების და გადამზადების ცენტრი ფერმერთა სკოლისთვის „ხეხილის სხვლა-ფორმირების“ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N791674

ა(ა)იპ ტრისდორფ აგრობიზნეს კონსალტინგისთვის „ფერმერული მეურნეობის მართვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N791673

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N705895

შპს  ბაზალტ-ფაიბერსისთვის „ელექტროტექნიკოსის“  პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის  შესახებ N706699

სსიპ - ილია წინამძღვრიშვილის სახელობის კოლეჯისთვის „ტრაქტორის მართვა და სასოფლო-სამეურნეო მომსახურების“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ N706692

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N665839

ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ „დეკორატიული მცენარეების გამრავლების“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N666066

სსიპ - საზოგადოებრივი მაუწყებლისთვის ,,ვიდეოოპერატორის ‘’ პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N666072

ა(ა)იპ საქართველოს ახალგაზრდა მუშაკთა ასოციაციისთვის ,,ახალგაზრდებთან არაფორმალური განათლების და ახალგაზრდული საქმიანობის საბაზო სასწავლო კურსის’’ პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ N666074

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N409490 

,,ა(ა)იპ სამშენებლო კოლეჯ ,,კონსტრუქტ 2’’-ის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ” პროფესიულ მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს 2019 წლის პირველი ნოემბრის No03 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შესახებ

ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,საბათქაშე სამუშაოების შესრულება“ განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ა(ა)იპ კოლეჯი „განთიადისთვის“ პროფესიული გადამზადების პროგრამის ,,მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის მოვლა და კვება“ განხორციელებაზე უარის თქმის შესახებ

სსიპ კოლეჯი „ოპიზარისთვის“ პროფესიული მომზადების პროგრამის ,,სამკურნალო მცენარეების დამზადება“ განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N364559

შპს აჭარა ტექსტილესთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N 348738

შპს ტრანსკავკასიის ენერჯისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

შპს თბილისის ღია სასწავლო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

 

 

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი N 335709

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

ა(ა)იპ საქართველოს ზრდასრულთა განათლების ქსელისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

შპს ქართული ღვინის გილდიის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახე

შპს ქართული ღვინის გილდიის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

  

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 3

ა(ა)იპ - საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასისთვის პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

ა(ა)იპ - საქველმოქმედო ფონდი საქართველოს კარიტასისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 2

3 სსიპ - კოლეჯ "გლდანის პროფესიული მომზადების ცენტრისთვის" პროფესიული მომზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების შესახებ

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 1

 სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხირციელების უფლების მინიჭების შესახებ

2  სსიპ - ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხირციელების უფლების მინიჭების შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 3

8 საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს სსიპ „112“-ის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
შპს - ტრანსკავკასიის ენერჯის პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლებამოსილების მინიჭებაზე უარის თქმის შესახებ

 

პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 2 


სსიპ - კოლეჯ „სპექტრის“ პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
სსიპ - კოლეჯ ინფორმაციული ტექნოლოგიების აკადემიის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
სსიპ - შოთა რუსთაველის თეატრის და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ
შპს - საირმის ტურიზმისა და გასტრონომიის აკადემიის პროფესიული გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ

 
პროფესიული მომზადების/გადამზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს სხდომის ოქმი 1

1 სსიპ - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის, პროფესიული მომზადების პროგრამის "ამფეთქებელი" განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ 
ა(ა)იპ "საქართველოს დისტრიბუტორთა ბიზნეს ასოციაციის" პროფესიული მომზადების პროგრამის "დისტრიბუცია სავაჭრო ობიექტებში" განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ  
3 ა(ა)იპ „კონსტრუქტ 2"-ის პროფესიული მომზადების პროგრამების განხორციელების უფლების მოპოვების შესახებ