საბჭო

პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მიმნიჭებელი საბჭოს შემადგენლობა

 

 

მარიამ ქუჩულორია - ა(ა)იპ - ევროპული ბიზნეს ასოციაციიის გენერალური დირექტორის მოადგილე, საბჭოს თავმჯდომარე

 

მარიკა ზაქარეიშვილი - მარიკა ზაქარეიშვილი - გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ) პროექტის-,,კერძო სექტორის ჩართულობა პროფესიული განათლებისა და ტრენინგის სისტემაში სამხრეთ კავკასიაში“ ექსპერტი, საბჭოს მდივანი

 

ნინო ტალიაშვილი - დამოუკიდებელი ექსპერტი

 

ქრისტინე მეფარიშვილი - სსიპ - აწარმოე საქართველოში ინვესტიციების დეპარტამენტის უფროსი

 

გიორგი გამყრელიძე - საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური პოლიტიკის დეპარტამენტის შრომის ბაზრის ანალიზის სამმართველოს უფროსი

 

ნატო მებურიშვილი - სსიპ - საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ხარისხის განვითარების სამმართველოს უფროსი

 

 

თორნიკე ჯობავა - სსიპ - საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტოს "ციფრული უნარების განვითარების" პროგრამის კოორდინატორი

 

გიორგი ვეკუა - სსკ - საქართველოს სავაჭრო-სამრეწველო პალატის მომსახურებისა და რეგიონული განვითარების დეპარტამენტის დირექტორი

 

თამაზ ბახტაძე - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს პროფესიული განათლების განვითარების დეპარტამენტის პროფესიული განათლების სამმართველოს უფროსი

 

ნიკოლოზ მესხიშვილი - პროფესიული განათლების ექსპერტი

 

ნათია კვიციანი - მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის (IOM) პროგრამების ადგილობრივი კოორდინატორი

 

თორნიკე თოხაძე - ა(ა)იპ - საქართველოს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ასოციაციის პრეზედენტი

 

 

"პროფესიული მომზადების/პროფესიული გადამზადების პროგრამის განხორციელების უფლების მინიჭების მიზნით საბჭოს წევრთა დანიშვნის შესახებ" საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2019 წლის 10 ოქტომბრის N409 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე"

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2019 წლის 10 ოქტომბრის N409 ბრძანება

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2020 წლის 9 ივლისის N148 ბრძანება

საქართველოს პრემიერ მინისტრის 2020 წლის 16 სექტემბრის N198 ბრძანება

საბჭო - შემადგენლობა და უფლებამოსილება