დამხმარე ფორმები

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების ფორმა 

 

უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა დასკვნის ფორმა 

 

ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნა [უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების] მიერ ავტორიზაციის პირობების შესრულების შემოწმების შესახებ 

 

ანგარიშის ფორმა

 

განაცხადის ფორმა სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობის გაზრდის შესახებ

 

ავტორიზაციის პირობების შემოწმების მიზნით უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ ცენტრში წარმოდგენილი თვითშეფასების ანგარიშის [არანაკლებ 3 წელიწადში ერთხელ წარსადგენი] შეფასების შესახებ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის დასკვნის ფორმა