პროფესიული და აკადემიური ხარისხის გათანაბრებები

  • აღნიშნული დიპლომი, რომლის მიზნებისთვისაც ხდებოდა პირველი სპეციალობის ფარგლებში გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამით სწავლის შედეგების გათვალისწინება და რომელიც განიხილებოდა საგანმანათლებლო პროგრამის განმახორციელებლის იმავე სპეციალობის 5-წლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის იდენტურად, გათანაბრებულია მაგისტრის დიპლომთან.

  • 2005-2006 სასწავლო წლის დაწყებამდე მიღებული ერთსაფეხურიანი, ხუთ წელზე ნაკლები უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული დიპლომი გათანაბრებულია ბაკალავრის დიპლომთან.

  • 2005-2006 სასწავლო წლის დაწყებამდე ერთსაფეხურიანი, არანაკლებ ხუთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამის დასრულების შედეგად მიღებული უმაღლესი განათლების დიპლომი გათანაბრებულია მაგისტრის დიპლომთან.

  • მიუხედავად პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხანგრძლივობისა, პროფესიული განათლების დამადასტურებელი არცერთი დოკუმენტი (დიპლომი/სერტიფიკატი) არ უთანაბრდება ბაკალავრის აკადემიურ ხარისხს.

  • პედაგოგთა შრომის ანაზღაურების საკითხი რეგულირდება „საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და პირობების დადგენის თაობაზე“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2015 წლის 28 სექტემბრის №126/ნ ბრძანებით. აღნიშნული ბრძანებით დამტკიცებული "საჯარო სკოლების მასწავლებელთა შრომის ანაზღაურების მინიმალური ოდენობისა და

    პირობების" მე-5 მუხლის პირველი პუნქტიდან გამომდინარე, მასწავლებლის თანამდებობრივი სარგოს გაანგარიშებისას განსაზღვრულია მასწავლებლის განათლებისა და კვალიფიკაციის ხუთი საფეხური (მათ შორის, უმაღლესი განათლების სამი საფეხური) და შესაბამისი კოეფიციენტები, რომლის თანახმადაც, ბაკალავრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის მქონე პირისათვის გათვალისწინებულია იდენტური კოეფიციენტი - 1.0 ("გ" ქვეპუნქტი), მაგისტრის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხის, აგრეთვე 2000 წლის ჩათვლით მიღებული ერთსაფეხურიანი, 4-წლიანი უმაღლესი პედაგოგიური განათლების მქონე პირისათვის გათვალისწინებულია იდენტური კოეფიციენტი (მხოლოდ შრომის ანაზღაურების მიზნებისათვის, რაც არ გულისხმობს ერთსაფეხურიანი, 4-წლიანი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის გავლის (მათ შორის პედაგოგიური განათლების მიღების) საფუძელზე გაცემული დიპლომის მაგისტრის დიპლომთან გათანაბრების შესაძლებლობას) - 1.1 ("დ" ქვეპუნქტი) და დოქტორის ან მასთან გათანაბრებული აკადემიური ხარისხი – 1.2 ("ე" ქვეპუნქტი).

  • მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს მეცნიერებათა კანდიდატის ან მეცნიერებათა დოქტორის დიპლომის ან დიპლომის დუბლიკატის ფორმებს და შესაბამისად, ცენტრის მიერ მათი გაცემის შესაძლებლობას