ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფა

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების ავტორიზაციის სტანდარტები ეხება:

  ა) საგანმანათლებლო პროგრამებს;

  ბ) მატერიალურ რესურსებს;

  გ) ადამიანურ რესურსებს

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას უფლება აქვს განახორციელოს მესამე და მეოთხე დონის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამები, თუ იგი შეძლებს ავტორიზაციის შესაბამისი სტანდარტების დაკმაყოფილებას.

 • ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია, თუ საგანმანათლებლო დაწესებულება არ ეთანხმება მას. გადაწყვეტილების გასაჩივრება შესაძლებელია კანონმდებლობით დადგენილი წესით და ვადაში, საპელაციო საჩივრის სააპელაციო საბჭოში წარდგენის გზით (მისამართი: ქ. თბილისი, მ. ალექსიძის ქ.N1) ან ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში სარჩელის შეტანის გზით (მისამართი: დ. აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ, №6)

 • ავტორიზაციის განაცხადის განხილვის საფასური შეადგენს 500 ლარს

 • ავტორიზაციის მაძიებლად ცნობის შემთხვევაში, ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულება იხდის ავტორიზაციის საფასურს, რომლის ოდენობა გამოითვლება ექსპერტთა ჯგუფის სამუშაოს მოცულობის – კაც/დღეების რაოდენობის მიხედვით. კაც/დღეების რაოდენობა განისაზღვრება საერთო შეფასებაში (100%) შესაბამისი წილის მქონე და შინაარსობრივი/რაოდენობრივი ნიშნით ჩაშლილი შემდეგი კრიტერიუმების მიხედვით: ა) მდგომარეობა (არსებული/ახალი) – 1/20 წილი; ბ) მოსწავლეთა მოთხოვნილი ზღვრული რაოდენობა – 1/3.33 წილი; გ) ზოგადი განათლების საფეხურების რაოდენობა, რომელთა შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებაც სურს დაწესებულებას – ½.5 წილი; დ) საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი პერსონალის რაოდენობა – 1/20 წილი; ე) ფართი – 1/10 წილი; ვ) მისამართების რაოდენობა და მდებარეობა – 1/10 წილი.

 • ავტორიზაციის შესახებ ან ავტორიზაციაზე უარის თქმის შესახებ გადაწყვეტილება მიიღება დაწესებულების სტატუსის მაძიებლად ცნობიდან 180 კალენდარული დღის განმავლობაში.

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს სხდომის ოქმები და გადაწყვეტილებები ქვეყნდება ცენტრის ვებგვერდზე სხდომის დასრულებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

 • საფასური უნდა გადაიხადოთ უნაღდო ანგარიშსწორებით

 • საფასური უნდა გადაიხადოთ უნაღდო ანგარიშსწორებით

  ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები:
  მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა
  მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში
  ბანკის კოდი - TRESGE22
  მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს შემადგენლობა:
   

  დავით მალაზონია - შპს "თანამედროვე განათლების აკადემიის" დირექტორი - საბჭოს თავმჯდომარე;

  გიორგი გიგიბერია - ა(ა)იპ - ფონდ საერთაშორისო განათლების ცენტრის პროგრამების მენეჯერი, საბჭოს თავმჯდომარის მოადგილე;

  ნატალი შანიძე - შპს"ათასწლეულის სკოლის"მათემატიკის კათედრის ხელმძღვანელი,მათემატიკის მასწავლებელი-საბჭოს მდივანი;

  ქეთევან ნატროშვილი - შპს "ქართული სასწავლებლის - თბილისის" დირექტორის მოადგილე;

  მაკა მამფორია - შპს "ლამარა მარგველაშვილის სახელობის სკოლა XXI საუკუნის" მასწავლებელი;

  ირმა ბარბაქაძე - შპს "აღმოსავლეთ ევროპის უნივერსიტეტის" ჰუმანიტარული და სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

  ავთანდილ აბდუშელიშვილი - შპს "დამოუკიდებელი საერო გიმნაზია შავნაბადას" დირექტორი;

  კახაბერ ფარცვანია - საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს ტერიტორიული ორგანოს - ქალაქ ზუგდიდის საგანმანათლებლო რესურსცენტრის უფროსი;

  არჩილ სუმბაძე - შპს "ბაქსვუდის საერთაშორისო სკოლის - თბილისის" აკადემიური დირექტორი,სამოქალაქო განათლების მასწავლებელი;

  გრიგოლ მურღულია - ა(ა)იპ - საქართველოს სკოლის ადმინისტრატორთა ასოციაციის დამფუძნებელი და თავმჯდომარე;

  რევაზ აფხაზავა - ა(ა)იპ - განათლების პოლიტიკის, დაგეგმვის და მართვის საერთაშორისო ინსტიტუტის გამგეობის თავმჯდომარე.

 • ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი ავტორიზაციის ექსპერტთა ჯგუფის შექმნისა და დაწესებულებაში მონიტორინგის ვიზიტის შესახებ დაწესებულებას წარედგინება უშუალოდ ვიზიტის დაწყების წინ ან არაუმეტეს მონიტორინგის ვიზიტამდე 1 დღით ადრე.

 • დაწესებულებას უნდა ჰქონდეს ერთ მისამართზე 250 კვ.მ ფართი, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭო იღებს გადაწყვეტილებას 50 მოსწავლეზე ნაკლებკონტინგენტიანი სკოლის ავტორიზაციის შესახებ.

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების სტატუსის მოპოვების/საფეხურის დამატების მიზნით ცენტრში წარდგენილ საავტორიზაციო განაცხადს უნდა დაერთოს: ა) ზოგადსაგანმანთლებლო სტატუსის მაძიებლის თვითშეფასების შევსებული ფორმა და მასზე დასართავი დოკუმენტაცია; ბ) ავტორიზაციის განაცხადის განხილვის საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 • საბჭოს სხდომა საჯაროა. სხდომის თავმჯდომარე უფლებამოსილია, სხდომა დახურულად გამოაცხადოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში.

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის საბჭოს უფლებამოსილების ვადა განისაზღვრება ერთი წლით.

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებისათვის ავტორიზაციის გაუქმების შემთხვევაში მოსწავლეს ავტომატურად უჩერდება სტატუსი, თუ მშობელი/კანონიერი წარმომადგენელი 10 სამუშაო დღის ვადაში არ მიმართავს სხვა ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას მობილობის თხოვნით და მას უფლება აქვთ ნებისმიერ დროს აღიდგინოს მოსწავლის სტატუსი საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით, რისთვისაც მოსწავლის მშობელმა/კანონიერმა წარმომადგენელმა უნდა მიმართოს იმ ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებას, სადაც სურს მოსწავლეს სწავლის გაგრძელება.

 • ავტორიზაციის პირობების შემოწმების მიზნით, საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია, ცენტრს არანაკლებ სამ წელიწადში ერთხელ წარუდგინოს თვითშეფასების ანგარიში. თვითშეფასების ანგარიშის წარდგენის ვადები განისაზღვრება ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით, რომელიც ქვეყნდება საჯაროდ.

 • ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ სასწავლო ფართის ან მისამართის ცვლილების შემთხვევაში დაწესებულება ვალდებულია ცენტრს წერილობით აცნობოს შეცვლილ ფართში/მისამართზე საქმიანობის განხორციელების დაწყებამდე 30 კალენდარული დღით ადრე, გარდა გადაუდებელი აუცილებლობით გამოწვეული შემთხვევებისა. დაწესებულება ვალდებულია ცენტრს აცნობოს და დაუყოვნებლივ წარუდგინოს ფართის მართლზომიერ მფლობელობაში არსებობის დამადასტურებელი დოკუმენტაცია და სასწავლო ფართის ან მისამართის ცვლილებისთვის განსაზღვრული საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 • ავტორიზაციის ვადა 6 წელი

 • ავტორიზებული ზოგადსაგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამონათვალი განთავსებულია „ზოგადი განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის“ რუბრიკაში.