ნამდვილობა/აღიარება

 • ელექტროუნული ფორმით განცხადებით მომართვა შესაძლებელია, პორტალ www.my.gov.ge -ის მეშვეობით. საჭიროა მოქალაქეს ჰქონდეს ელექტრონული ხელმოწერა.

  ხოლო დოკუმენტაციის მატერიალურად წარმოდგენა შესაძლებელია, უშუალოდ ცენტრში მოსვლით ან ფოსტის მეშვეობით.

 • წინასწარ მსგავსი ტიპის ცნობა არ გაიცემა, ვინაიდან უშუალოდ, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე განცხადების განხილვისას, ადმინისტრაციული საქმისწარმოების ფარგლებში მოძიებული ინფორმაციის/დოკუმენტაციის საფუძველზე, იღებს ცენტრი გადაწყვეტილებას, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების ან აღიარებაზე უარის თქმის შესახებ.

  წინასწარ შესაძლებელია გაცემულ იქნეს ცნობა, უცხოეთში მდებარე საგანმანათლებლო დაწესებულების აღიარების თაობაზე, იმ ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად, სადაც მდებარეობს დაწესებულება.

 • უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების საფუძველზე, ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე, უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში სწავლების უფლების მოპოვებისათვის საჭიროა:

  ა) უცხოეთში მიღებული სრული ზოგადი განათლების აღიარება;

  ბ) თანხმობა ვაკანტური ადგილის არსებობის თაობაზე, იმ უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან, სადაც გსურთ სწავლის გაგრძელება;

  გ) საქართველოს მოქალაქის შემთხვევაში - სრული ზოგადი განათლების ბოლო 2 წლის უცხო ქვეყანაში სწავლის დამადასტურებელი დოკუმენტი.

 • საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა დაერთოს ცენტრში წარმოდგენილ შესაბამის განცხადებას.

 • ანაბინის საინფორმაციო ბაზაში (anabin.kmk.org) ინფორმაციის ასახვა დამოკიდებულია გერმანულ მხარეზე. ცენტრის მიერ სათანადო ინფორმაცია ძირითადად იგზავნება გერმანიის ფედერაციული რესპუბლიკის მიწების განათლებისა და კულტურის მინისტრთა მუდმივმოქმედი კონფერენციის სამდივნოს უცხოური განათლების ცენტრალურ ოფისში (გერმანიის ENIC-NARIC) იგზავნება განცხადების რეგისტრაციიდან არაუგვიანეს ერთი თვის ვადაში.

 • საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების ჩამონათვალი შეგიძლიათ იხილოთ ლინკზე :

  უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებები

  ამჟამად საქართველოში ავტორიზებული უკრაინული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ფილიალი არ იძებნება.

 • ლიკვიდირებულ ან საგანმანათლებლო საქმიანობაშეწყვეტილ დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარების საფუძველზე ცენტრი გასცემს უმაღლესი ან პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელ სახელმწიფო დოკუმენტს - დიპლომს.

 • ცენტრის მიერ უმაღლესი ან პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი სახელმწიფო დოკუმენტის - დიპლომის გასაცემად გათვალისწინებულია მაქსიმუმ ათი სამუშაო დღე.

 • უმაღლესი ან პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტის – დიპლომის ან მისი დუბლიკატის გაცემის საფასურია 50 (ორმოცდაათი) ლარი.

 • ცენტრის მიერ გაცემული დიპლომის მიღების უფლება აქვს განმცხადებელს ან სხვა უფლებამოსილ პირს, სანოტარო წესით დამოწმებული რწმუნების/მინდობილობის ცენტრში წარმოდგენის საფუძველზე.

 • საგანმანათლებლო დაწესებულების ლიკვიდაციის შემთხვევაში ცენტრი არ არის უფლებამოსილი გასცეს შეფასებების ამსახველი დოკუმენტი (ნიშნების ფურცელი), გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც უფლებამოსილი დაწესებულების მიერ ცენტრისთვის შესანახად გადაცემულ დოკუმენტაციაში მოიპოვება სათანადო ინფორმაცია.

 • საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურება საჭიროა ქვეყნის შიგნით, ასევე მის ფარგლებს გარეთ, დამსაქმებლის ან საგანმანათლებლო დაწესებულების მოთხოვნის შემთხვევაში დასაქმების, მათ შორის კარიერული წინსვლის, სწავლის გაგრძელების ხელშეწყობის ანდა სხვა (შრომის ანაზღაურების ოდენობის დასადგენად დიპლომის კონკრეტულ კვალიფიკაციასთან შესაბამისობის განსაზღვრა და ა. შ.) მიზნით. ნამდვილობის დადასტურებისას. საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების დროს ცენტრი ამოწმებს საგანმანათლებლო დოკუმენტის გაცემის უფლებამოსილებას, სწავლის პერიოდისა და საგანმანათლებლო დოკუმენტის სახელმწიფო აღიარებას და ამ დოკუმენტში კვალიფიკაციის ასახვისას, მის შესაბამისობას საქართველოში არსებულ კვალიფიკაციებთან. კვალიფიკაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების დროს ცენტრი ადგენს პირისათვის მინიჭებულ კვალიფიკაციას/პირის მიერ მიღებული განათლების კონკრეტულ კვალიფიკაციასთან გათანაბრების საკითხს.

 • იხ. წინა შეკითხვის პასუხი, ნადვილობის დადასტურება საჭიროა, თუ ამას გთხოვთ დამსაქმებლი ან საგანმანათლებლო დაწესებულება.

 • განმცხადებლის მოთხოვნის შემთხვევაში ცენტრი ახორციელებს მხოლოდ საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) გადაწყვეტილების მომზადების. აღნიშნული მომსახურების საფასური შეადგენს 25 ლარს. საქართველოში მიღებული განათლების აღიარების ორენოვანი გადაწყვეტილების მომზადებას მოქმედი კანონმდებლობა არ ითვალისწინებს.

 • „განათლების ხარისხის განვითარების შესახებ“ საქართველოს კანონის 26-ე მუხლის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №98/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესის" მე-6 მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტების თანახმად, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება არ გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი პირების მიერ უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისტანციურად მიღებული განათლების აღიარებას, რა დროსაც სასწავლო პროცესი სრულად ან ნაწილობრივ მაინც არ ხორციელდება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე პროფესორ – მასწავლებლისა და სტუდენტის საკონტაქტო საათების ფარგლებში, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც დისტანციური ფორმით განათლება მიღებულია შესაბამის უცხო ქვეყანაში პანდემიის გამო განხორციელებული ან/და პანდემიის გავრცელების პრევენციის ან მისი შედეგების ლიკვიდაციის მიზნით დაშვებული დისტანციური სწავლების შედეგად.

 • საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის პირველი ოქტომბრის №98/ნ ბრძანებით დამტკიცებული "საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურებისა და უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების წესის" მე-6 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება არ გულისხმობს საქართველოს ტერიტორიაზე მყოფი პირების მიერ უცხოეთის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში დისტანციურად მიღებული განათლების აღიარებას, რა დროსაც სასწავლო პროცესი სრულად ან ნაწილობრივ მაინც არ ხორციელდება უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე პროფესორ – მასწავლებლისა და სტუდენტის საკონტაქტო საათების ფარგლებში.

  ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, ადმინისტრაციული საქმისწარმოების პროცესში, უცხოეთში განათლების მიღების ფორმიდან გამომდინარე, შესაძლოა საჭირო გახდეს საზღვრის კვეთის/ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტის წარმოდგენა, რომელიც დაადასტურებს, რომ საგანმანათლებლო პროცესი, სრულად ან ნაწილობრივ მაინც ხორციელდებოდა უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე.

 • საფასურის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი უნდა დაერთოს ცენტრში წარმოდგენილ შესაბამის განცხადებას.

 • საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურება ნიშნავს პირის მიერ საგანმანათლებლო პროგრამის სრულად ან ნაწილობრივ გავლის ფაქტის, პირისათვის კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე სათანადო დოკუმენტის გაცემის ფაქტის, საგანმანათლებლო პროგრამის სრულად ან ნაწილობრივ გავლისა და კვალიფიკაციის მინიჭების თაობაზე სათანადო დოკუმენტის საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენას.

 • ნამდვილობის დადასტურებისთვის ცენტრს განცხადებით შეუძლია მომართოს საგანმანათლებლო დოკუმენტის მფლობელმა, ასევე სხვა ნებისმიერმა პირმა, რომელიც განცხადების ჩაბარების დროს ცენტრში წარმოადგენს თავისი უფლებამოსილების დამადასტურებელ შესაბამის დოკუმენტს.

 • საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების  ნამდვილობის დადასტურების მიზნით ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:


  1. განცხადება (განცხადება შესაძლებელია წარმოდგენილ იქნეს ფოსტის მეშვეობით - განცხადების ფორმა;
  2. საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნოტარიულად დამოწმებული ასლი;
  3. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი (უცხოური დოკუმენტის შემთხვევაში სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);
  4. სხვა პირის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში - უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მინდობილობა);
  5. შესაბამისი საფასურის  გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. 40 ლარი ჩვეულებრივი წარმოება (ერთი თვე); დაჩქარებული წარმოება 15 სამუშაო დღე - 80 ლარი; 5 სამუშაო დღე - 120 ლარი; 1 სამუშაო დღე - 250 ლარი; (ელექტრონული გადახდა )ერთი სამუშაო დღის ვადაში მომსახურების გაწევა ხორციელდება ცალკეულ საგანმანათლებლო დოკუმენტებთან დაკავშრებით, რომელთა ჩამონათვალი განსაზღვრულია ცენტრის დირექტორის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტით :
  ა) ცენტრის მიერ გაცემული, საქართველოში მიღებული უმაღლესი განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი;
  ბ) ცენტრის მიერ გაცემული, საქართველოში მიღებული პროფესიული განათლების აღიარების დამადასტურებელი დოკუმენტი - დიპლომი;
  გ) ცენტრის ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის შესაბამისად საქართველოში მიღებული ზოგადი/პროფესიული განათლების აღიარების ამსახველი ზოგადი/პროფესიული განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტი - ატესტატის/სერტიფიკატის/დიპლომის დუბლიკატი.
  * ამასთან, საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურების ორენოვანი (ქართულ-ინგლისური) გადაწყვეტილების მოსამზადებლად, პირველი პუნქტით გათვალისწინებულ ვადაში მომსახურებისათვის გადასახდელ საფასურს ემატება 25 ლარი). 
  6. საფოსტო მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში მომსახურების საფასურს ემატება 5 ლარი. 
  7. საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების მოთხოვნისას მომსახურების საფასურის სრულად ან ნაწილობრივ გადახდისაგან გათავისუფლების მიზნით ცენტრში წარმოდგენილ უნდა იქნას აღნიშნული გარემოების დამადასტურებელი დოკუმენტის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი (ვეტერანის მოწმობა, დევნილის მოწმობა,  და ა.შ.)
   
  ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები: 
  მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 
  მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში 
  ბანკის კოდი - TRESGE22 
  მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)

 • საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დასადასტურებლად საჭიროა მხოლოდ  საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნოტარიულად დამოწმებული ასლის წარმოდგენა.

 • საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების საფასური შეადგენს  40 ლარი ჩვეულებრივი წარმოება (ერთი თვე); დაჩქარებული წარმოება 15 სამუშაო დღე - 80 ლარი; 5 სამუშაო დღე - 120 ლარი; 1 სამუშაო დღე - 250 ლარი

 • საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების  მომსახურების გადასახადისგან თავისუფლდებიან: 


  ა) საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის, თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის საბრძოლო მოქმედებებში დაინვალიდებული საქართველოს მოქალაქეები; 
  ბ) მეორე მსოფლიო ომის მონაწილეები; 
  გ) ომისა და შეიარაღებული ძალების ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები სარგებლობენ 50%-იანი შეღავათით
  დ) მკვეთრად და მნიშვნელოვნად გამოხატული შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები სარგებლობენ 50%-იანი შეღავათით.
  ე) სტუდენტის პირადობის (ბინადრობის) მოწმობის მფლობელი ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტები სარგებლობენ 20%-იანი შეღავათით

 • საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების მომსახურების საფასური შეგიძლიათ გადაიხადოთ ნებისმიერ საბანკო დაწესებულებაში ან სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის I სართულზე არსებული გადახდის აპარატის მეშვეობით.

  ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები: 

  მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 
  მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში 
  ბანკის კოდი - TRESGE22 
  მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური)

 • ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურებისათვის გადახდილი თანხის დაბრუნება შეგიძლიათ მოითხოვოთ და იგი სრულად დაგიბრუნდებათ მხოლოდ ამ შემთხვევებში:

  ა) თუ შესაბამისი მომსახურების შესახებ განცხადების რეგისტრაციამდე უარს განაცხადებთ მომსახურებაზე; 
  ბ) თუ ცენტრის მიზეზით ადმინისტრაციული წარმოების შედეგად ვერ იქნება მიღებული გადაწყვეტილება.

 • გადაწყვეტილება მიიღება განცხადების წარმოდგენიდან ერთი თვის ვადაში. ვადის გამოთვლისას არ ჩაითვლება განცხადების შემოტანის დღე და საქართველოს შრომის კანონმდებლობით დადგენილი უქმე და დასვენების დღეები.

 • თუ საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების თაობაზე მიიღებთ უარყოფით პასუხს, პირველ რიგში, უნდა გაარკვიოთ, რა არის უარის თქმის საფუძველი და მისი აღმოფხვრის შემთხვევაში, განმეორებით მომართოთ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრს დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურების მოთხოვნით.

 • ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული პირების მიერ მიღებული უმაღლესი განათლების სახელმწიფო აღიარება გულისხმობს ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული პირის მიერ მიღწეული სწავლის შედეგების შესაბამისობის დადგენას სახელმწიფოს მიერ აღიარებული შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებთან.
  ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში მიღებული განათლების აღიარება დასაშვებია მხოლოდ პირის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში კანონმდებებლობით დადგენილი წესით ჩარიცხვის შემთხვევაში.
   

   

   

  წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

   

  1. განცხადება (განცხადების ფორმა). მასში მიეთითება ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების სახელწოდება, რომელშიც ისწავლა ამ დაწესებულებაში ჩარიცხულმა პირმა და საგანმანათლებლო პროგრამა, რომლის მიზნებისთვის დაინტერესებული პირი ითხოვს უმაღლესი განათლების აღიარებას;

  2. ლიცენზირებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამისი დოკუმენტი/ცნობა ან მათი ნოტარიულად დამოწმებული ასლი ამ დაწესებულებაში პირის ჩარიცხვის, ასევე ამორიცხვის ან სწავლის დასრულების თაობაზე და სწავლის პერიოდში გავლილი საგნების ნუსხა, მათი კრედიტების ან/და შეფასებების მითითებით;

  3. საქართველოში ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დასკვნა, რომლითაც დგინდება ლიცენზირებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული პირის მიერ სახელმწიფოს მხრიდან არაღიარებული პროგრამის ფარგლებში მიღწეული სწავლის შედეგების შესაბამისობა ავტორიზებული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ განხორციელებული შესაბამისი უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამის კომპონენტებით გათვალისწინებულ სწავლის შედეგებთან (უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე მისაღებ პირთა ადგილების რაოდენობის გათვალისწინებით);

  4. განმცხადებლის პირადობის მოწმობის ასლი;

  5. სხვა პირის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში, უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (სანოტარო წესით დამოწმებული მინდობილობა);

  6. შესაბამისი საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. (ელექტრონული გადახდა)

  7. საფოსტო მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში მომსახურების საფასურს ემატება 5 ლარი.

     ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები: 

  მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 
  მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში 
  ბანკის კოდი - TRESGE22 
  მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური) 

 • კანონმდებლობით დადგენილი წესით აღიარება ფორმდება დაწესებულების მიერ შემუშავებული დასკვნის საფუძველზე, რომელშიც მიეთითება პირის მიერ უცხოეთში სწავლის პერიოდში გავლილი საგანმანათლებლო პროგრამის შესაბამისობა მიმღები დაწესებულების პროგრამასთან, ასევე აღიარებული კრედიტების რაოდენობა.

 • თქვენ ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ განცხადება უცხოეთში მიღებული განათლების (ატესტატის) აღიარების თაობაზე. უმაღლესში წარსადგენი აუცილებელი დოკუმენტაციის შესახებ ინფორმაცია ცენტრის კომპეტენიცებს სცდება.

 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება ფასიანია. ერთთვიანი წარმოების ვადაა 30 დღე და მისი საფასური შეადგენს 40 ლარს, ხოლო დაჩქარებული წარმოება მიმდინარეობს 15 სამუშაო დღის განმავლობაში და მისი საფასურია 80 ლარი; 5 სამუშაო დღე (120 ლარი); 1 სამუშაო დღე (250 ლარი); დაგროვილი კრედიტების აღიარებისთვის (სემესტრი ან რამდენიმე სემესტრი) კანონმდებლობით გათვალისწინებულია მხოლოდ ერთთვიანი წარმოება და, შესაბამისად, მისი საფასური 40 ლარს შეადგენს.

 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების მიზნით განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ შემდეგი დოკუმენტაცია:

   

  1. განცხადება (განცხადების ფორმა);

  2. განმცხადებლის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი (უცხო ქვეყნის მოქალაქის პასპორტის ასლის სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი);

  3. სხვა პირის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში, უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მინდობილობა);

  4. მშობლის მიერ განცხადების წარმოდგენის შემთხვევაში, შვილის დაბადების მოწმობის სანოტარო წესით დამოწმებული ასლი;

  5. საგანმანათლებლო დოკუმენტის ასლის სანოტარო წესით დამოწმებული თარგმანი;

  6. საფასურის გადახდის დამადასტურებელი ქვითარი. უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარებისათვის - 40 ლარი ჩვეულებრივი წარმოება (ერთი თვე); უცხოეთში მიღებული კვალიფიკაციის აღიარებისას - დაჩქარებული წარმოება 15 სამუშაო დღე - 80 ლარი; 5 სამუშაო დღე - 120 ლარი

  7.
  უცხოეთში უმაღლესი განათლების დაუსწრებელი ფორმით მიღების შემთხვევაში, საზღვარგარეთ ცხოვრების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; ცენტრი, აგრეთვე უფლებამოსილია მოითხოვოს უცხო ქვეყნის ტერიტორიაზე პროფესორ-მასწავლებელსა და სტუდენტს შორის განხორციელებული საკონტაქტო საათების რაოდენობის დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარმოდგენა.  8. საფოსტო მომსახურებით სარგებლობის შემთხვევაში მომსახურების საფასურს ემატება 5 ლარი.  ხაზინაში თანხების ჩარიცხვისათვის საჭირო რეკვიზიტები: 
  მიმღების ბანკი - სახელმწიფო ხაზინა 
  მიმღების დასახელება - ხაზინის ერთიანი ანგარიში 
  ბანკის კოდი - TRESGE22 
  მიმღების ანგარიში/სახაზინო კოდი - 707637113 (სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ გაწეული მომსახურების საფასური) 

 • კანონმდებლობით განსაზღვრული ძირითადი დოკუმენტების წარმოდგენის გარეშე ცენტრი მოკლებულია შესაძლებლობას, აღიაროს თქვენ მიერ უცხოეთში მიღებული განათლება.

 • თუ Brook House College-ის მიერ გაცემული დოკუმენტი გაძლევთ საშუალებას, რომ სწავლა განაგრძოთ ინგლისში, უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე, საქართველოშიც გაქვთ უმაღლესი განათლების პირველ საფეხურზე სწავლის გაგრძელების უფლება.

 • განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ თქვენს სახელზე გაცემული საბაზო ატესტატი, რის საფუძველზეც თქვენ მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება მოხდება. უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების შემდეგ ექსტერნის წესით უნდა დაძლიოთ საშუალო საფეხურის (X, XI და XII კლასების) საგანმანათლებლო პროგრამებით გათვალისწინებული მოთხოვნები.

 • ლიცენზირებულ რეჟიმში მიღებული განათლების აღიარების უმთავრესი წინაპირობა ერთიანი ეროვნული გამოცდების ჩაბარებაა. თუმცა, მხოლოდ მინიმალური ზღვარის გადალახვა ყველა საგანში საკმარისი არ არის. აუცილებელია, რომ თქვენ ერთიანი ეროვნული გამოცდების საფუძველზე ჩაირიცხოთ რომელიმე უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში. მხოლოდ ამის შემდეგ გექნებათ უფლება, მომართოთ ცენტრს თქვენ მიერ ლიცენზირებულ რეჟიმში მიღებული განათლების აღიარების მოთხოვნით.

 • თუკი თქვენ მიიღეთ უმაღლესი განათლება საზღვარგარეთ, შეგიძლიათ ერთიანი სამაგისტრო გამოცდების გავლის გარეშე ჩაირიცხოთ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების საფუძველზე. დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.

 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების დოკუმენტი, განმცხადებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, იგზავნება საგანმანათლებლო დაწესებულებაში.

 • საბოლოო აღიარების დოკუმენტი განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს იმ დაწესებულებაში, სადაც მოსთხოვეს (ზოგადსაგანმანათლებლო, პროფესიულ ან უმაღლეს დაწესებულებაში). აღიარების დოკუმენტის გამოყენება შესაძლებელია ასევე დასაქმების მიზნებისათვის.
  აღიარების დოკუმენტი უვადოა. თუმცა, აღიარების დოკუმენტი შეიძლება გაბათილდეს საგანმანათლებლო დოკუმენტის გამოცემის მომენტიდან, საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის საპირისპირო გარემოებების დადასტურების შემთხვევაში.

 • საგანმანათლებლო დაწესებულების მიერ უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე განცხადების წარმოდგენისას, საგანმანათლებლო დაწესებულება ვალდებულია ცენტრში ასევე წარმოადგინოს  შევსებული განაცხადი უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარების თაობაზე (განცხადების ფორმა).

  თუკი აღნიშნული განცხადების ფორმა შევსებულია საგანმანათლებლო დოკუმენტის მფლობელი პირის მიერ, მინდობილობის წარმოდგენა საჭირო აღარ არის. ხოლო თუკი განცხადების ფორმა შევსებულია არა საგანმანათლებლო დოკუმენტის მფლობელი პირის, არამედ უფლებამოსილი პირის მიერ, ცენტრში წარმოდგენილ უნდა იქნეს მისი უფლებამოსილების დამდასტურებელი დოკუმენტი.

 • იმ შემთხვევაში, თუ  განათლების აღიარების მსურველი პირი არის სრულწლოვანი, დოკუმენტები ცენტრში უნდა წარმოადგინოთ მინდობილობით. თუ პირი არ არის სრულწლოვანი, მშობელმა თან უნდა იქონიოს საკუთარი პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა და  განათლების აღიარების მსურველი პირის დაბადების მოწმობის ნოტარიულად დამოწმებული ასლი,თუ გარკვეული მიზეზების გამო მშობელი ვერ ახერხებს და განაცხადის შემოტანა უხდება სხვა პირს (ბებია, ბაბუა, დეიდა, მშობლის მეგობარი და ა. შ.) აუცილებელია მშობლის მიერ აღნიშნული პიროვნების მიმართ მიცემული უფლებომოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტი (მინდობილობა)  (იმ შემთხვევაში, თუ დოკუმენტი უცხო ენაზეა შედგენილი, უნდა წარმოადგინოთ ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანის ასლი)

 • უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება გულისხმობს უცხო ქვეყნის დაწესებულების მიერ გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტის ნამდვილობის დადასტურებას და საგანმანათლებლო დოკუმენტში ასახული კვალიფიკაციის ან სწავლის პერიოდში მიღწეული სწავლის შედეგების საქართველოში არსებულ კვალიფიკაციებთან შესაბამისობის დადგენას. უცხოეთში განათლების აღიარების შესახებ ინფორმაციის ნახვა შესაძლებელია შემდეგ ბმულზე ან დაგვიკავშირდით: (+995 32) 2 200 220 (*3613)