პროფესიული კვალიფიკაციის ფორმირება-განვითარება

პროფესიული კვალიფიკაციები განისაზღვრება პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტით.

ჩარჩო დოკუმენტი შესაძლებელია განსაზღვრავდეს ერთს ან ერთზე მეტ კვალიფიკაციას/სწავლის სფეროს. თითოეულ კვალიფიკაციას აქვს ინდივიდუალური სწავლის შედეგები, დასაქმების პოზიციები, ასევე შესაძლებელია ჰქონდეს სწავლება-სწავლის განსხვავებული დრო, პროფესიული განათლების სხვადასხვა დონე და დაშვების წინაპირობები.

ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე საგანმანათლებლო დაწესებულება შეიმუშავებს პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამას. პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამით განსაზღვრული სწავლის შედეგების დაძლევის საფუძველზე პროფესიულ სტუდენტს ენიჭება კვალიფიკაცია.


პროფესიული პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტი მტკიცდება ცენტრალიზებულად განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტის დირექტორის ბრძანებით და შემუშავდება დადგენილი წესისა და მეთოდოლოგიის შესაბამისად, როგორც ცენტრში ასევე გარე ინიცირების ფარგლებშიც.

პროფესიული განათლების სფეროში კრედიტების (ECVET) მინიჭების მეთოდოლოგია

 

ცვლილება კრედიტების (ECVET) მინიჭების მეთოდოლოგიაშიპროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების, ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების წესი

 

"ცვლილება  პროფესიული სტანდარტის, საგანმანათლებლო პროგრამის ჩარჩო დოკუმენტის და მოდულის შემუშავების, ცვლილებების შეტანისა და გაუქმების წესში"

 

ეროვნული კვალიფიკაციების ჩარჩოს დონის აღმწერებთან პროფესიული საგანმანათლებლო სტანდარტის, პროფესიული მომზადების და პროფესიული გადამზადების პროგრამების სწავლის შედეგების შესაბამისობის განსაზღვრის მეთოდოლოგია


 

შეფასების კითხვარისაკვანძო კომპეტენციების ინტეგრირება


 

დანართი 1 - DACUM სქემა

 

დანართი 2 - საექსპერტო დასკვნის ფორმა

 

დანართი 3 - მოდულის სტრუქტურა

 

დანართი 4 - A სასწავლო გარემოს მოდელი

 

დანართი 5 - B სასწავლო გარემოს მოდელი


სახელმძღვანელოები:

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია განათლებისა და ტრენინგის სფეროები 2013 (ISCED-F 2013)

განათლების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკაცია 

კომპეტენციები მთელი სიცოცხლის მანძილზე სწავლისათვის

პროფესიების საერთაშორისო სტანდარტული კლასიფიკატორი (ISCO-08)

საქართველოს ეროვნული კლასიფიკატორი

 

"ჩარჩო დოკუმენტსა და მოდულებში აღმოჩენილი ტექნიკური ხარვეზების შესახებ ცენტრის ინფორმირების ფორმა"